Tarifa

Na osnovu člana 15. Zakona o advokaturi i člana 12. Statuta Advokatske komore Republike Srpske, Skupština Advokatske komore Republike Srpske na sjednici održanoj dana 12. marta 2005. godine usvojila je prijedlog Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata, a Ministarstvo pravde Republike Srpske, odlukom broj: 03/2-052-573/05, dana 04.07.2005. godine dalo saglasnost na

TARIFU O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA

Tarifom se određuju visine nagrade koja pripada advokatu za rad u izvršavanju djelatnosti advokata i određuje visina naknade troškova u vezi sa tim radom, ukoliko pismenim ugovorom između advokata i njegovog klijenta nije ugovoreno drugačije.

Tarifom su obuhvaćene sljedeće djelatnosti:

Tar. br. 1.
KRIVIČNI POSTUPAK

Tar. br. 2.
OSTALI POSTUPCI (u procjenjivim stvarima)

Tar. br. 3.
OSTALI POSTUPCI (u neprocjenjivim predmetima)

Tar. br. 4.
SASTAVLJANJE ISPRAVA

Tar. br. 5.
PRAVNI SAVJETI I MIŠLJENJA

Tar. br. 6.
UČESTVOVANJE NA KONFERENCIJAMA

Tar. br. 7.
RAZMATRANJE SPISA, PROVJERA PRAVOSNAŽNOSTI I IZVRŠNOSTI, PRIBAVLJANJE ISPRAVA ZA STRANKU

Tar. br. 8.
DOPISI I OPOMENE

Tar. br. 9.
NAGRADA ZA VRIJEME

Tar. br. 10.
ODBRANA ILI ZASTUPANJE VIŠE STRANAKA

Tar. br. 11.
POVIŠAVANJE ILI SNIŽAVANJE TARIFNIH STAVKI

Tar. br. 12.
PAUŠALNA NAGRADA